Đề án Tự chủ Tuyển sinh Trường Đại học Thành Tây 2015

đăng 23:48, 11 thg 5, 2015 bởi Son Le   [ đã cập nhật 00:14, 12 thg 5, 2015 ]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH TÂY

--------***--------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------***--------

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2014

ĐỀ ÁN TỰ CHỦ TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY GIAI ĐOẠN 2015 - 2016

Cơ sở pháp lý xây dựng đề án:
- Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2012;
- Luật Giáo dục Đại học;
- Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;
- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020";
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;
- Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy;
- Công văn số 4004/KTKĐCLGD ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh;
- Quyết định 3538/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015;
- Công văn số 5151/GBDĐT-KTKĐCLGD ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2015;
Trường Đại học Thành Tây xây dựng Đề án tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy giai đoạn 2015-2016 với các nội dung sau:
1. Mục đích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh;
2. Phương án tuyển sinh;
3. Điều kiện thực hiện phương án;
4. Tổ chức thực hiện;
5. Lộ trình và cam kết của trường;
6. Phụ lục.
1. Mục đích và nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh
1.1.Mục đích:
- Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
- Thực hiện chuyển dần phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học.
- Đảm bảo chất lượng, phù hợp ngành nghề đào tạo, thực tiễn địa phương và nhu cầu nhân lực xã hội.
1.2. Nguyên tắc
- Đảm bảo các nguyên tắc quy định trong quy chế tuyển sinh tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính năm 2015 và các quy định tại Điều 34, Luật Giáo dục Đại học;
- Đảm bảo lộ trình đổi mới công tác tuyển sinh và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch;
- Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo;
- Phù hợp với ngành nghề đào tạo của nhà trường và chương trình giáo dục phổ thông.

Có 2 phương thức tuyển sinh cụ thể như sau: Đề án tuyển sinh Trường Đại học Thành Tây
Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến tại: Đại học Thành Tây
Tổng hợp Đề án tuyển sinh riêng của các Trường Đại học tại: Đề án tuyển sinh riêng năm 2015
Comments