Đề án Tự chủ Tuyển sinh Trường Đại học Đông Đô 2015

đăng 04:39, 13 thg 3, 2015 bởi Son Le   [ đã cập nhật 01:11, 15 thg 3, 2015 ]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DL ĐÔNG ĐÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /ĐĐ-ĐATS

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2014

ĐỀ ÁN TỰ CHỦ

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY TỪ NĂM 2015

Phần thứ nhất

CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

- Căn cứ Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009;

- Căn cứ Luật Giáo dục Đại học năm 2012;

- Căn cứ Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 09 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;

- Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 06 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020";

- Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”;

- Căn cứ công văn số 4004/ BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ GD&ĐT về việc xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh;

- Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT – BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;

- Căn cứ quyết định số 3538/QĐ - BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015;

- Căn cứ Công văn số số 5151/ BGDĐT- KTKĐCLGD ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015.

     Trường Đại học Đông Đô xây dựng đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy với các nội dung sau: Đề án tuyển sinh Trường Đại học Đông Đô
     Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến tại: Đại học Đông Đô

     Tổng hợp Đề án tuyển sinh riêng của các Trường Đại học tại: Đề án tuyển sinh riêng năm 2015