Đề án Tự chủ Tuyển sinh Trường Đại học Đại Nam 2015

đăng 04:10, 13 thg 3, 2015 bởi Son Le   [ đã cập nhật 01:10, 15 thg 3, 2015 ]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày  30 tháng 9  năm 2014

ĐỀ ÁN TỰ CHỦ

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TỪ NĂM 2015

I. Cơ sở pháp lý, mục đích và nguyên tắc chọn phương án tuyển sinh

1. Cơ sở pháp lý

-  Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009; Điều 60 quy định : ”....Trường Đại học được quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và theo điều lệ Trường trong các hoạt động sau đây....2. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng”;

-  Luật Giáo dục Đại học năm 2012, Điều 34.2.b quy định ” Cơ sở giáo dục đại học tự chủ quyết định phương thức tuyển sinh và chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh”;

-  Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;

-   Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020", Mục V.3.d quy định: ”....Đổi mới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khách quan và công bằng; kết hợp kết quả kiểm tra đánh giá trong quá trình giáo dục với kết quả thi”.

-  Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

-  Thông tư số 06/2014/TT- BGD ĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Điều 2 quy định: ”2. Phương thức tuyển sinh gồm: thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp giữa thi tuyển và xét tuyển. 3. Các trường tổ chức tuyển sinh riêng thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm về công tác tuyển sinh...”

-  Căn cứ quyết định số 3538/QĐ- BGD ĐT ngày 9 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015.

-  Căn cứ quyết định số 5151/ BGD ĐT- KTKĐCLGD ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyến sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015.

2. Mục đích của phương án tuyển sinh

-  Lựa chọn được nguồn sinh viên nhập học có chất lượng và phù hợp với nhu cầu, điều kiện của nhà trường, đánh giá năng lực người học theo quá trình, đáp ứng chuẩn đầu ra của các ngành đào tạo của Trường.

-  Đảm bảo tính khách quan, công bằng, không phát sinh tiêu cực;

-  Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn lực, đội ngũ cán bộ giảng viên, cơ sở vật chất đã được Hội đồng quản trị Trường Đại học Đại Nam đầu tư;

-  Thực hiện chuyển dần phương thức tuyển sinh chung sang phương thức tuyển sinh riêng theo tinh thần tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học.

3. Nguyên tắc lựa chọn phương án tuyển sinh

-   Đảm bảo các nguyên tắc quy định tại khoản 1, Điều 1, Dự thảo Quy định tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy giai đoạn 2014 - 2016 và các quy định tại Điều 34, Luật Giáo dục Đại học.

-   Đảm bảo lộ trình đổi mới công tác tuyển sinh và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch; không gây phức tạp cho xã hội và tốn kém cho thí sinh, được dư luận đồng tình ủng hộ.

-  Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh đối với các ngành đào tạo.

-  Phù hợp với các điều kiện về nguồn lực con người và cơ sở vật chất của Nhà trường

        Trường Đại học Đại Nam thực hiện hai phương thức tuyển sinh như sau: Đề án Tuyển sinh Trường Đại học Đại Nam
        Thí sinh có thể đăng ký trực tuyến tại: Đại học Đại Nam
        Tổng hợp Đề án tuyển sinh riêng của các Trường Đại học tại: Đề án tuyển sinh riêng năm 2015