Trường Trung Cấp Y Dược Hà Nội

Trường Trung Cấp Y Dược Hà Nội
Tiền thân Trường Trung cấp Y Tế Hà Nội được thành lập trên cơ sở đổi tên trường của Trường Trung cấp Kỹ Thuật và Điều dưỡng Hà Nội. Quyết định thành lập số 4694/QĐ-UBND ngày 11/9/2009 và Quyết định đổi tên trường số: 4167/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của UBND Thành phố Hà Nội

*Hoạt động theo Quyết định số 43/2008/QĐ – BGDĐT ngày 29/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp.

 Thông tư số 35/2009/TT-BGDĐT ngày 03/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập.