Media‎ > ‎Tin Tức - Giáo Dục‎ > ‎

Điều kiện liên thông cao đẳng nghề lên đại học chính quy 2015

đăng 02:34, 17 thg 9, 2013 bởi Son Le   [ đã cập nhật 23:52, 6 thg 3, 2015 ]

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

hướng dẫn đào tạo

liên thông trung cấp nghề lên đại học chính quy

liên thông cao đẳng nghề lên đại học chính quy


cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;

cứ Nghị định số 32/2008/NĐ - CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

cứ Nghị định số 186/2007/NĐ - CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng , nhiệm vụ , quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội;

cứ Nghị định số 75/2006/NĐ - CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ lao động - Thương binh và tầng lớp hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề , cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

           Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng vận dụng

           1. Thông tư này hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề , cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học , bao gồm: đối tượng , điều kiện đào tạo liên thông và thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề , cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng , đại học; nhiệm vụ và quyền hạn của các trường trong đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề , cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng , đại học; nhiệm vụ và quyền của người học.

            2. Thông tư này vận dụng đối với các đại học , học viện , trường đại học , trường cao đẳng , trường cao đẳng nghề , trường trung cấp nghề ( sau đây gọi chung là trường ).            

Chương II

ĐỐI TƯỢNG , điều kiện ĐÀO TẠO LIÊN thông

VÀ THẨM QUYỀN GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO LIÊN thông

TỪ TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ , LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG NGHỀ

Điều 2. Đối tượng tuyển sinh đào tạo liên thông

Những người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề , cao đẳng nghề cùng ngành nghề đào tạo được dự thi tuyển sinh đào tạo liên thông lên trình độ cao đẳng và đại học theo quy định về đào tạo liên thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề , nếu chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở phải học đủ khối lượng kiến thức và thi tốt nghiệp các môn văn hóa trung học phổ thông đạt yêu cầu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. T uyển sinh đào tạo liên thông

Công tác tuyển sinh nở đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề , cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng , đại học được thực hiện theo quy định hiện hành về đào tạo liên thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 4 . Điều kiện đào tạo liên thông  

Trường cao đẳng , trường đại học được giao nhiệm vụ đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề , cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng , đại học phải bảo đảm các điều kiện sau:

1. Có quyết định giao nhiệm vụ mở ngành trình độ cao đẳng , đại học đối với những ngành đăng ký đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề , cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng , đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Có quyết định thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo liên thông của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

  3. Đã xây dựng hoàn chỉnh chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề , cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng , đại học theo quy định hiện hành về đào tạo liên thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Có quyết định cho phép đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề , cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng , đại học của cấp có thẩm quyền quy định tại Điều 7 của Thông tư này.

Điều 5. Hồ sơ đăng ký đào tạo liên thông  

            Hồ sơ đăng ký đào tạo liên thông gồm có:

1. Tờ trình đăng ký đào tạo liên thông. Nội dung tờ trình phải nêu rõ ngành và trình độ đăng ký đào tạo liên thông; nhu cầu đào tạo; tổ chức quá trình đào tạo; tiêu chí , hình thức và điều kiện tuyển sinh; dự định chỉ tiêu đào tạo; điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo và những cam kết bảo đảm chất lượng đào tạo.

  2. Bản sao hợp lệ các quyết định giao nhiệm vụ mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng , đại học hệ chính quy đối với những ngành đăng ký đào tạo liên thông.

  3. Bảng đối chiếu chương trình đào tạo của các nghề ở trình độ trung cấp nghề , cao đẳng nghề với chương trình đào tạo của các ngành tương ứng ở trình độ cao đẳng , đại học để làm cứ xây dựng chương trình đào tạo liên thông.

  4. Chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề , cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng , đại học của ngành đào tạo.

  5. Thuyết minh các điều kiện bảo đảm chất lượng về hàng ngũ giảng sư , kỹ thuật viên và nhân viên thí nghiệm cơ hữu; số lượng và diện tích giảng đường , phòng thí nghiệm , xưởng thực hiện , thư viện , giáo trình , sách tham khảo; các loại máy móc thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo .

  Điều 6. Chương trình và thời gian đào tạo liên thông

1. Chương trình đào tạo liên thông

a ) Chương trình đào tạo liên thông phải được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b ) Việc xây dựng chương trình đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề , cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học được thực hiện theo nguyên tắc bù đủ những khối lượng kiến thức , kỹ năng còn thiếu , tránh trùng lặp để bảo đảm đạt chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng , đại học.

          2. Thời gian đào tạo liên thông

          a ) thời gian đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề lên trình độ cao đẳng và từ trình độ cao đẳng nghề lên trình độ đại học được thực hiện từ một năm rưỡi đến hai năm học;          

b ) thời gian đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề lên trình độ đại học được thực hiện từ ba đến bốn năm học.

          Điều 7. Thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo liên thông đại học chính quy

Thẩm quyền giao nhiệm vụ đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề , cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.