Liên thông Cao đẳng lên Học Viện Tài Chính năm 2014

đăng 22:50, 20 thg 12, 2013 bởi Son Le   [ đã cập nhật 22:20, 20 thg 5, 2014 ]

Liên thông Cao đẳng lên Học Viện Tài Chính tại Hà Nội

Liên thông Cao đẳng lên Học Viện Tài Chính là 1 trong những học viện đi đầu của nhà nước đào tạo khối ngành kinh tế

Liên thông Cao đẳng lên Học Viện Tài Chính những thí sinh tốt nghiệp chương trình này đều nằm bắt được hết kiến thức chuyên sâu về ngành đào tạo

Liên thông Cao đẳng lên Học Viện Tài Chính tuyển sinh duy nhất 2 ngành Kế Toán và Tài Chính Ngân Hàng


https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/lien-he/dien-dhan-sinh-vien/lien-thong-cao-dang-len-hoc-vien-tai-chinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

BÀI VIẾT TỔNG HỢP TỪ NHIỀU NGUỒN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG NHƯ MỘT BÀI BÁO TIN TỨC ĐƯA THÔNG TIN ĐỂ CHO CÁC THÍ SINH THAM KHẢO, TRONG NĂM 2014 CƠ SỞ KHÔNG TUYỂN SINH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO!
THÍ SINH CÓ NGUYỆN VỌNG THI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC CỦA CƠ SỞ XEM TẠI TRANG CHỦ
1/ NGÀNH ĐÀO TẠO:
- KẾ TOÁN
- TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

2/ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: THEO THÔNG TƯ BAN HÀNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
- TẤT CẢ THÍ SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY THUỘC KHỐI NGÀNH KINH TẾ...ĐỀU ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ THI

3/ GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH:

1. Các cơ sở pháp lý tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường:
 
Hội đồng trường Học viện Tài chính tổ chức và hoạt động theo Luật Giáo dục (2005) Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 2/8/2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Điều lệ trường Đại học được ban hành tại Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 18/2004/TT-BGD& ĐT ngày 21/6/2004 của Bộ Giáo dục và đào tạo hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ trường đại học.
Hội đồng trường Học viện Tài chính nhiệm kỳ 1 (2006-2010) được Bộ trưởng Bộ Tài chính công nhận tại Quyết định số 1714/QĐ-BTC ngày 19/4/2006.
Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng trường Học viện Tài chính được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 1442/QĐ-BTC ngày 13/4/2007. 
 
2. Chức năng của Hội đồng trường Học viện Tài chính:
 
Hội đồng trường Học viện Tài chính  là tổ chức quản trị, đại diện chủ sở hữu của nhà trường. Hội đồng trường chịu trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động, huy động nguồn lực cho nhà trường thực hiện giám sát các hoạt động của nhà trường quyết định những vấn đề về tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản và phương hướng đầu tư phát triển của nhà trường theo qui định, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện các mục tiêu giáo dục và quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Học viện Tài chính theo quy định của pháp luật.           
 
3. Nhiệm vụ của Hội đồng trường Học viện Tài chính:   
 
1. Quyết nghị về mục tiêu, chiến lược, các dự án và kế hoạch phát triển trung và dài hạn của Học viện, phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường Đại học của Nhà nước
2. Quyết nghị về quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện trước khi Giám đốc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết nghị những vấn đề tổ chức, nhân sự của Học viện theo qui định 
3. Quyết nghị về chủ trương sử dụng tài chính, tài sản, phương hướng đầu tư phát triển của Học viện trong xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, chi tiêu từ nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu khác theo qui định của pháp luật, được qui định tại các khoản 2 và 3 Điều 53 của Điều lệ trường Đại học
4. Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng trường và “Quy chế dân chủ trong các hoạt động của Nhà trường” do Bộ trưởng Bộ GD& ĐT ban hành.

Thông tin tuyển sinh năm 2014 của học viện: Liên thông Học Viện Tài Chính

Comments