Liên thông Cao đẳng lên Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội năm 2014

đăng 01:52, 18 thg 12, 2013 bởi Son Le   [ đã cập nhật 23:06, 20 thg 5, 2014 ]

Liên thông Cao đẳng lên Đại học Tài Nguyên và Môi Trường tại Hà Nội

Liên thông Cao đẳng lên Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội tuyển sinh ngành Kế toán, Quản lý đất đai, Công nghệ kỹ thuật môi trường...

Liên thông Cao đẳng lên Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội thời gian đào tạo từ 1,5 năm đến 2 năm tức 18 tháng - 24 tháng

Liên thông Cao đẳng lên Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội thực hiện các kế hoạch tuyển sinh theo thông tư ban hành của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

BÀI VIẾT TỔNG HỢP TỪ NHIỀU NGUỒN CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG NHƯ MỘT BÀI BÁO TIN TỨC ĐƯA THÔNG TIN ĐỂ CHO CÁC THÍ SINH THAM KHẢO, TRONG NĂM 2014 CƠ SỞ KHÔNG TUYỂN SINH VÀ TIẾP NHẬN HỒ SƠ DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO!
THÍ SINH CÓ NGUYỆN VỌNG THI CÓ THỂ ĐĂNG KÝ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÁC CỦA CƠ SỞ XEM TẠI TRANG CHỦ
https://sites.google.com/site/trungcaptuthuchanoi/lien-he/dien-dhan-sinh-vien/lien-thong-cao-dang-len-dai-hoc-tai-nguyen-va-moi-truong-ha-noi

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2014

1/ NGÀNH TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO:
- KẾ TOÁN
- QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
- CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

2/ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: TẤT CẢ THÍ SINH ĐÃ TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY...PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC THEO THÔNG TƯ BAN HÀNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

3/ GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI:

Phòng Đào tạo (ĐT) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi Trường Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo: bao gồm kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy, kiểm tra chất lượng giảng dạy theo Quy chế đào tạo hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy định của Trường đã ban hành.

I. Phòng Đào tạo có nhiệm vụ

1. Tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chiến lược đào tạo. Đề xuất và tổ chức mở các ngành đào tạo cho các bậc đào tạo;

2. Phối hợp với các khoa và bộ môn trực thuộc nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới các chương trình đào tạo và kiểm định hàng năm các chương trình đào tạo;

3. Phối hợp với các khoa và các bộ môn trực thuộc xây dựng các đề cương chi tiết môn học (học phần), tài liệu hướng dẫn học tập môn học (học phần), đổi mới phương pháp dạy học, bài giảng điện tử;

4. Phối hợp với các khoa và các bộ môn trực thuộc tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo (gồm cả việc dịch tài liệu nước ngoài);

5. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh các hệ đào tạo; hướng dẫn các khoa, bộ môn trực thuộc tổ chức đào tạo bổ túc kiến thức và đào tạo ngắn hạn;

6. Xây dựng kế hoạch dài hạn, kế hoạch giảng dạy, học tập hàng năm; Xây dựng và ban hành các tài liệu, các văn bản hướng dẫn Người học thực hiện quy trình đào tạo;

7. Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và học tập;

8. Đề xuất, triển khai lập và tổ chức thực hiện các dự án, đề án, nhiệm vụ phát triển đào tạo;

9. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong công tác tuyển dụng giảng viên, quản lý cán bộ viên chức trong phòng;

10. Phối hợp với phòng Công tác học sinh sinh viên và các khoa đào tạo  tiếp nhận học sinh, sinh viên (HSSV) nhập học, quản lý chất lượng học tập và rèn luyện của HSSV trong quá trình học tập tại trường; đề xuất và giúp Hiệu trưởng chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng và xử lý vi phạm đối với HSSV trong hoạt động đào tạo;

11. Phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính lập kế hoạch sử dụng kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước trong công tác đào tạo; lập kế hoạch mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập; đề xuất một số phương án chi trong các hoạt động đào tạo được Hiệu trưởng giao;

12. Phối hợp với phòng Quản trị thiết bị sắp xếp, sử dụng có hiệu quả phòng học, trang thiết bị trong phòng học phục vụ cho công tác đào tạo;

13. Phối hợp với phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế và các khoa đào tạo xây dựng kế hoạch và thực hiện các dự án, chương trình hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực đào tạo;

14. Phối hợp với phòng Hành chính - Tổng hợp tổ chức các hội nghị liên quan đến công tác đào tạo; hoàn thiện hồ sơ cho người học;  

15. Phối hợp với Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ tổ chức các khóa đào tạo theo nhu cầu của người học;

16. Tổ chức và phối hợp với phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, các đơn vị đào tạo kiểm định Chương trình đào tạo và Các hoạt động đào tạo;

17. Phối hợp với các khoa và bộ môn trực thuộc để quản lý và đánh giá chất lượng giảng dạy, kết quả thực hiện các quy định trong lĩnh vực đào tạo của giáo viên, giảng viên cơ hữu, giảng viên hợp đồng thời vụ và thỉnh giảng;

18. Đề xuất, quản lí định mức giảng dạy của giáo viên, giảng viên và các chế độ chính sách về công tác giảng dạy; thẩm định và xác nhận khối lượng công tác của giáo viên, giảng viên theo năm học;

19. Tổ chức liên kết đào tạo; tổ chức cho HSSV đi thực tập kết hợp với lao động sản xuất;

20. Tổ chức và đánh giá các kì thi cho HSSV trong trường: thi học kì, thi tốt nghiệp;

21. Quản lí kết quả học tập của HSSV; tổ chức cho HSSV học lại, xét tiếp tục học, tạm ngừng học, cho thôi học và bảo lưu kết quả học tập đối với HSSV;

22. Phối hợp với các phòng, ban, các khoa và bộ môn trực thuộc trong trường đôn đốc việc thu học phí của học sinh sinh viên;

23. Lưu trữ các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lí của Trường;

24. Quản lí nội dung Cổng thông tin đào tạo thuộc website của Trường;

25. Quản lý cơ sở vật chất trong phòng; đề xuất mua sắm trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho phòng Đào tạo, quản lý sử dụng và đề xuất việc bảo trì trang thiết bị kỹ thuật của phòng do nhà trường giao quản lý;

26. Được ký thừa lệnh các văn bản có liên quan đến công tác đào tạo;

27. Làm báo cáo định kì theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên và của Hiệu trưởng. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao;

28. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban giám hiệu giao;

29. Phối hợp các Khoa tổ chức thi giáo viên dạy giỏi; phối hợp với phòng Công tác HSSV tổ chức thi học sinh giỏi hàng năm.

II. Cơ cấu tổ chức của phòng Đào tạo

1. Phòng Đào tạo có Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng.

a. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của phòng; điều hành hoạt động, xây dựng quy chế làm việc của phòng, ký các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ được giao và các văn bản khác theo phân công của Hiệu trưởng.

b. Phó trưởng phòng: Giúp việc cho Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về lĩnh vực công tác được phân công.

2. Cán bộ viên chức thuộc phòng Đào tạo làm việc theo chế độ chuyên viên và chịu sự quản lý trực tiếp của Trưởng phòng (Phó trưởng phòng)

Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà nội

Thông tin tuyển sinh 2014: Liên thông Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội

Comments